Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  Identifikace operačního programu a výzvy

Registrační číslo:     CZ.1.04/3.1.02/D2.00004

Název operačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Název prioritní osy: 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti

Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo výzvy: D2

Název projektu: Podpora transformované služby DOZP Hliňany

Období realizace projektu: 1.10.2014 - 31.10.2015 (13 měsíců)


 

Úvod

Zařízení DOZP Hliňany je zařazeno do projektu Podpory transformace sociálních služeb - Integrovaný operační program, prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb; Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace; podporovaná aktivita: 3.1a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

K 30.6.2014 byla ukončena I. ETAPA schváleného transformačního plánu

1. - Výstavba objektu v ulici Gorkého 889/14, Trmice byla ukončena kolaudací ke dni 30.6.2014. V průběhu července byly vnitřní prostory připraveny k nastěhování klientů.

Byly vystavěny tři objekty:
č.1 - domácnost v vysokou mírou podpory pro 6 klientů;
č.2 - domácnost pro 6 klientů
č.3 - zázemí pro denní programy

Poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením bylo zahájeno ke dni 1.8.2014


2. - Rekonstrukce objektu na adrese Vrchlického 1242/19, Teplice pro 12 klientek DOZP Hliňany (2 domácnosti typu chráněného bydlení) byla ukončena a od 1.5.2014 bylo zde zahájeno poskytování sociální služby. V objektu Teplice budou dále zřízeny 2 pracoviště sociálně terapeutické dílny.


Cíle projektu

 1. Podpořit proces adaptace klientů domova Hliňany v novém místě poskytování sociální služby.
 2. Podpořit aktivity k rozvoji dovedností a schopností klientů směřující k jejich samostatnosti a zvládání činností běžných v životě člověka.
 3. Podpořit aktivity k začlenění klientů do života místní komunity, využití možnosti trhu práce, využití nabídky práce v chráněných dílnách, aktivity sociálně terapeutických dílen.

Záměrem projektu

Je podpora transformace a humanizace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením v souladu s Koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.
Předpokládaným dopadem je zvýšení kvality života osoby se zdravotním postižením a změna postoje z pasivního příjemce sociálních služeb k aktivní osobě, která se podílí na řešení své nepříznivé sociální situace. Jde o snižování závislosti klienta na sociální službě.

 1. Projekt pomůže krýt zvýšené náklady již transformovaných služeb v období, kdy část klientů je již v sociálních službách komunitního typu a část v původním zařízení.
 2. Podpoří proces adaptace klientů při poskytování sociálních služeb v nových domácnostech. V období po příchodu klientů a zaměstnanců do nových malých domácností je potřeba reagovat na aktuální vzdělávací potřeby klientů, potřebu zabezpečit proces sociálního začlenění.
 3. Podpořit aktivity, které řeší období po přechodu klientů ze zařízení Hliňany do nových domácností:
  • adaptaci na nové prostředí, začlenění do místního prostředí,
  • využití možnosti trhu práce, využití nabídky práce v chráněných dílnách a aktivitách sociálně terapeutických dílen,
  • podpora samostatnosti, rozvoj schopností a dovedností klientů, podpora činností obvyklých v běžných domácnostech, podpora činností při udržení a rozvoji návyků péče o vlastní osobu,
  • spolupráci a součinnost s ostatními poskytovateli dostupných sociálních služeb,
  • začlenění a součinnost s místní samosprávou.

Aktivity zaměřené na klienta

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 1. Podpora adaptace v novém místě poskytování sociální služby.
 2. Podpora aktivit rozvoje dovednosti a schopností směřujících k jejich samostatnosti a zvládání činností běžných v životě člověka. U domácností s vysokou mírou podpory zaměřit aktivity k - udržení a rozvoji zbytkových schopností, udržení a rozvoj pohybových aktivit..
 3. Podpora aktivit k začlenění do života místní komunity
 4. .
 5. Dovybavení domácností pro nácvik a udržení komunikačních dovedností
 6. .

Nácvikem pracovních činností, které osobám umožní žít běžným životem a sníží závislost na sociální službě.
Pro usnadnění jejich přechodu do nového prostředí bude vypracován individuální, adaptační plán, který podpoří přípravu klientů na nový způsob života v prostředí, které neznají. Adaptační plán bude obsahovat nácviky situací, s kterými se klientky budou v nové službě a běžném životě setkávat (např. orientace, sebeobslužnost, nákup, vaření, praní, úklid, žehlení, stlaní lůžka, obsluha elektrospotřebičů, pohyb mimo objekt, přeprava MHD, zvládání rizikových situací). Bude vypracován v jednoduché formě, aby osoby danému tématu porozuměli.

Trénink v sociálně terapeutické dílně

Nabídnout uživatelům takové služby a aktivity, které jim pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a nabídnout jim i užitečné a smysluplné trávení volného času.
V programu se lidé učí pod vedením pracovníka v sociálních službách pracovním návykům v přirozeném pracovním prostředí - dodržovat pracovní režim, pracovní postupy, spolupráce v týmu, vztahy s nadřízenými. Absolvování programu dává možnost najít později uplatnění na trhu práce.
Účast v tréninkovém programu:

 1. Úklidové práce - péče o podlahy, nábytek, WC, koupelnu (vytírání, utírání prachu, leštění zrcadel, skel u dveří, třídění odpadu)
 2. Domácí práce - praní a žehlení, nákupy a vaření (roztřídění prádla, zvolení vodného pracího programu, sušení prádla a želení, drobné opravy prádla, sebeobsluha - oblékání, hygiena, nákupy, vaření).

Kurz sociálních dovedností

Zvýšení úrovně sociálních dovedností potřebné pro sociální integraci účastníků kurzů (vhodné vystupování na veřejnosti, přiměřená komunikace s cizími lidmi, s přáteli, předcházení možným rizikovým situacím, podpora skupiny "sebeobhájců" aj.)
Nácviky modelových situací běžných v sociálním kontaktu ve společnosti.
Zájemci absolvují kurz s cílem zvýšení úrovně sociálních dovedností. Kurz bude zakončen praktickou zkouškou, kde cílem bude ověření sociálních dovedností v praxi doložené závěrečnou zprávou o získané úrovni dovedností.
 

Připomínky k stránce